HENNESSY, FRANRIKE

JAS HENNESSY & CO, FRANKRIKE Jas Hennessy & Co är världens största cognacstillverkare och säljer årligen ca 70 miljoner flaskor villket utgör mer än 40% av världens totala cognacsförsäljning.
Hennessy bestämde sig 2015 för att strukturera om och centralisera sina arkiv som med åren växt och på grund av platsbrist placerats på olika ställen i verksamheten. Arkiven är uppdelade i två olika delar, ett historiskt arkiv och ett nutida arkiv. Idag, efter ombyggnaden är det historiska arkivet öppet för besökare och fungerar som koncernen Hennessys egna museum. I samma veva organiserades och strukturerades också de nutida arkiven upp och samlades ihop till ett.
“Det är viktigt att veta varifrån vi kommer i vår fortsatta väg framåt.” Raphael Gérard – Heritage and Cultural Action Manager
EFTER 250 ÅR VAR DET DAGS FÖR EN RIKTIG VÅRSTÄDNING! 1765 etablerade, Richard Hennessy företaget i den franska staden Cognac, nu för tiden mest känd för det betydande utbudet av spritsorter från regionen. Cognac, som tillverkas av dubbeldestillerande druvor, är välkänd över hela världen. Under 2015 i samband med Hennessys 250 års jubileum bestämde sig ledningen för att visa upp historien och alla intressanta föremål i arkiven för allmänheten. Numera världsledande och en del av LVMH koncernen var det dags att skapa lite ordning och reda.
Sedan 1765, har Hennessy verkat i samma lokaler och med stor noggranhet bevarat sin historia i arkiven. Det här jubileet gav dem en möjlighet att sortera, städa och katagolisera i de 7 km långa arkivförvaring som fanns utspritt på olika ställen.
HISTORISKT OCH NUTIDA ARKIV, TVÅ HELT OLIKA SÄTT ATT ARBETA Redan 2012 startade omstruktureringsprojektet, med målet att bringa ordning och reda i arkiven. På ena sidan var det de historiska arkiven som fanns inhysta i ett före detta jäsningsrum. På andra sidan fanns de nuitda, moderna arkiven förvarade på fem olika ställen på företagets huvudkontor, ibland ganska långt ifrån varandra. Tanken med det historiska arkivet var att på bästa sätt bevara och samtidigt göra vissa delar offentliga av företagets historia. Bruynzeels uppgift var att kombinera dessa två önskemål på bästa möjliga sätt. Att öppna upp arkivet för allmänheten var en möjlighet för Hennessy att visa upp allt samlat material och på så sätt hitta ytterligare ett sätt att marknadsföra sig. Nu började arbetet med sortera och välja ut historiska föremål som på ett snyggt sätt kunde visas upp. Det var en stor mängd begränsade upplagor, samlingar och reklam från olika epoker på ett och samma ställe.
För det nutida arkivet var önskemålet att katagolisera och centralisera de fem olika arkiven. Det fanns ett stort antal dokument som var aktiva och användes mer frekvent. Ofta behövs adminstrativa och juridiska dokument som underlag i tex förfalsknigsundersökningar. Problemet har varit att enkelt hitta dokumenten när arkiven är utspridda på olika ställen. Målet var därför att centralisera och göra dem mer lättillgängliga. De tog samtidigt tillfället i akt att rensa och sortera bort onödiga dokument.
HISTORISKA ARKIVET VISAR UPP FÖRETAGET FÖR ALLMÄNHETEN Rummet där det historiska arkivet var placerat var tidigare “jäsningsrummet”, en smal byggnad med högt i tak. För att uttnyttja ytan maximalt ritades en Compactus Double Decker in, vilket är ett kompaktarkiv i två våningar. Det inte bara dubblar kapaciteten på golvytan som är 136 m2 utan ger också samma kapaicitet i våning två. Rummet delades av på hälften där Double Decker installerades och i den andra hälften fick mer designade arkiv med täckande glasskivor för att på ett snyggt sätt visa upp ömtåliga och historiska föremål.
Det är en mycket bra lösning vi har fått, både funktionellt och representativt. Vi har redan fler besökare än vad vi räknat med. Raphael Gérard – Heritage and Cultural Action Manager
CENTRALISERING AV MODERNA OCH NUTIDA ARKIVET Det nutida arkivet krävde en lite mer noggrann genomgång för att sortera bort dubbletter och onödiga dokument. Återstående delar av strukturerades och arkiverades in det nya arkivet fördelat på två olika rum, totalt 250 m2. De två rummen var återigen smala och att maximera tillgänglig yta var kravet. Bruynzeel föreslog en smart lösning med elektrisk styrda kompaktarkiv, Compactus längs de långtgående väggarna. Generellt kan man säga att kompaktarkiv fördubblar ytan och är mycket fördelaktigt sett ur en ekonomisk synvinkel. 5.700 hyllmeter står nu till Hennessys förfogande och framtida förvaringsbehov är täckta.
“Ledningen prioriterade att driva igenom dessa förändringar och i dag är vi mycket stolta över att kunna visa upp lokalerna för allmänheten. Med arkiven har vi verkligen lyckats optimera de utrymmen vi har haft tillgång till. Från att ha arbetet i föråldrade system har vi nu fått de bästa förutsättningarna.” Raphael Gérard – Heritage and Cultural Action Manager
Alkoholberoende är skadligt för din hälsa. Konsumera med måttligt.