BRANDAVSKILJANDE SKÅP

BRANDAVSKILJANDE SKÅP

Bruynzeel brandavskiljande skåp är i första hand till för brandfarliga vätskor. Om olyckan är framme avskiljer denna typ av skåp de brandfarliga vätskorna så att de inte kommer i kontakt med elden och bidrar till ett mycket farligt brandförlopp. Detta förbättrar möjligheterna till att få branden under kontroll och därmed minska skadorna i enlighet med kraven i SÄIFS. 

Klicka på bilderna för att ladda ner produktbladen

VAD GÄLLER VID FÖRVARING AV BRANDFARLIG VARA?

Sprängämnesinspektionens föreskrift SÄIFS1996:2 ” Hantering av brandfarliga varor på försäljningsställen.” 

Brandfarlig gas och vätska skall hanteras på ett sådant sätt att betryggande säkerhet föreligger och hanteringen får inte försvåra utrymning och räddningsinsatser. Förvaras mer än 125 ml vätska (klass 1, 2a, 2b) eller gas (t.ex. butan- eller propandrivna aerosoler) alt. mer än 25 liter vätska i klass 3 skall man vidta åtgärder för att säkerställa detta.

T.ex. förvara varorna

  • I brandavskiljande skåp enligt SP 2369 klass 1
  • 6 meter från antändbart material
  • I brandklassade rum (El60-90)

VAD ÄR BRANDFARLIG VÄTSKA?

Brandfarliga vätskor kan vid ganska låg temperatur avge ångor som går att antända. Det är alltid ångor som brinner, inte själva vätskan som de kommer från. Brandfarliga vätskor är enligt svensk lag sådana vätskor som har en flampunkt* under eller lika med 100°C. De delas in i fyra klasser – 1, 2a, 2b och 3 – där de båda första klasserna avger tillräckligt mycket ångor för att kunna antändas redanvid rumstemperatur. 

*Flampunkt är den lägsta temperatur där det avgår ångafrån en vätskas yta i sådan mängd att ångan tillsammans med luft kan börja brinna.

 

VARFÖR ÄR DE BRANDFARLIGA? HUR KAN DE TA ELD?

För att något ska brinna behövs bränsle, syre och en tändkälla. Bränslet är ångorna från den brandfarliga vätskan. Syret %nns i luften. Tändkällan kan vara en låga, en gnista eller en het yta. Om blandningen mellan ångor och luft är den rätta krävs bara en mycket liten gnista, till exempel en liten statisk urladdning eller en gnista som uppstår när föremål slår emot varandra, för att ångan ska antändas.

 

VANLIGA BRANDFARLIGA AEROSOLER

Fogskum, sprayfärger, markörfärg, radarspray, 556-spray, universalspray, låsspray, mm. 

Önskar du mer information om Bruynzeel Storage Systems förvaringslösningar?